حالات واتس اب بالفرانكو

ظهرت لغة كتابة تسمى “بالفرانكو” على وسائل التواصل الإجتماعي منذ بضع سنوات ؛ و بدأ ظهورها منذ دخول الأجهزة الحديثة إلى مصر و ظهور وسائل التواصل الإجتماعي حيث أن في بداية ظهورهما كانوا لا يدعمون اللغة العربية وبالتالي كان يوجد صعوبة في التواصل بين بعضنا بعضًا ، فلجأنا إلى ما يسمى ‘الفرانكو’ وهو عبارة عن كتابة ما ينطق بالعربية بحروف وأرقام من اللغة الإنجليزية .

 

 • 3aml algmy3 bl6f wthzyb 7ta alnas alw87yn m3k، lys lanhm ‘3yr l6yfyn bl lank ant l6yf w8lbk nzyf
 • n56a2 ez nzn an fr7na hw fy amtlak ala4ya2 en antzrt an tmtlk 4y2aً ltfr7 fln tfr7 abdaً
 • la tg3l alma’9y y3y8k، sylhyk 3n alamwr algmylt fy al7yat
 • alamany la tdrk baltmnّyat
 • la t36yna al7yat kl ma nryd، lzlk a3tَd 3la alr’9a b8’9a2 allh w8drh
 • 8d tkwn als3adt a7yanaً fy trk ala4ya2، akthr mn al79wl 3lyha
 • eza knt t3t8d an alt3lym thmnh bah’9 grb alghl 8d ykwn a8l klft
 • kl ma hw gdyd gmyl، ela al9da8t 8dymha agmlha
 • al78y8t al4y2 alw7yd alzy la y9d8h alnas
 • altfa7t al3fnt tfsd garatha
 • mn y8dm lk alehtmam fla ttrkh، wla thmlh، wmn la yhtm bk، wla ysal 3nk fla t’9y3 w8tk fy altfkyr bh
 • 34 ywmk kanh alywm ala5yr lk، fla t3lm km mn al3mr mtb8y
 • eza ardt ala tُnsa، femّa an tktb 4y2aً yst78 al8ra2t wemّa an t8wm bamraً yَst78 alktabt
 • la tsm7 la7d an ya5z alawlwyt fy 7yatk3ndma tkwn 5yaraً thanwyaً fy 7yath
 • sy2 gdaً an tُmars als3adt want mُrh8 mn alda5l
 • la t8as 7lawtُ alensan b7lawtِ allsan، fkm mn klmatِ l6af 7san، ykmn byn 7rwfha smّ althّ3ban، fn7n fy zmnٍ a5tl6 fyh al7abl balnّabl
 • en alzyn ldyhm algrat 3la mwaght alf4l، hm alzyn y8hrwn al93ab wyng7wn
 • a7yana t7tag ela e’9aft b3’9 algnwn l7yatk lt’3yّr alrwtyn alywmy almml
 • lys mn al93b an t’97y mn agl 9dy8، wlkn mn al93b an tgd al9dy8 alzy yst78 alt’97yt
 • 3lyk an t3rf an mn 7wlk y2thrwn 3lyk lzlk 7awl an tkwn fy ganb alzyn y2thrwn 3lyk b4kl eygaby wlys alslby mnha
 • als3adt ln taty abdaً lawl2k alzyn la y8dّrwn ma ldyhm
 • wn348 alar’9 alty la hwa2 bha wla ma2ha 3zb wlknha w6n
 • thlathh eza tklmwa amamk fla tw8f 7dythhm : alwaldan، wal6fl، walmhmwm lan 8lbhm hw alna68
 • 63nt al3dw tdmy algsd w63nt al9dy8 tdmy al8lb
 • al’9ya3 hw ala a3rf m4a3rk atgahy wana mt3l8t” bk kthyraً
 • an tkwn s3ydaً hw an tr’3b fy t’3yyr al3alm
 • mn altna8’9at al3gybt an ykwn awl ma yhtm bh alensan an y3lm al6fl alklam thm b3d zlk y3lmh kyf yskt
 • ya ma5z al7b l3bh، a7zr tra al7ُb ‘3dar، la t7sb al7b ’97kt، tra alzmn dwّar
 • ma agml an yَbky alensan walbsmt 3la 4ftyh، wan yَ’97k waldm3h fy 3ynyh
 • 4y2an y7rmanِna mِn als3adt: al3y4 fy alma’9y، wmُra8bt ala5ryn
 • n7nُ la nَ’3ِybْ n7nُ f86ْ n7awlُ anْ nَgِdَ thwbaً aَnِy8aً yly8ُ bhِzِh alshrtِ al9َa5ِbَtْ
 • ‏allh hw alaman fy fw’9a hzh al7yat
 • lَm yَ3d almَwt mُr3ِbaً، lanّ hَzh al7َyat a4َdّ r3baً
 • alensan la ys3d als3adt alkamlt ela b3wdt rw7h ela al3alm ala5r
 • alb3’9 yn4r als3adt aynma zhb، walb3’9 ala5r y5lfha wra2h mta zhb
 • lys al3yb fy an ns86، wlkn al3yb an la tst6y3 alnhw’9
 • lys al3ar fy an ns86 wlkn al3ar an la nst6y3 alnhw’9
 • en allzt wals3adt 3nd bny adm hy m3rft allh 3z wgl
 • al’9myr 9wt had2، y5brk ban a7daً ynzr elyk
 • la tbky 3la ayt 3la8t fy al7yatlan alzy tbky mn aglh la yst78 dmw3kwal459 alzy yst78 dmw3k ln yd3k tbky abdaً
 • mَn gُn bal7b fhw 3a8l، wmn gُn b’3yrh fhw mgnwn
 • lw lm tkn al7yat 93bt lma 5rgna mn b6wn amhatna nbky
 • kl alamwr 3la ma yram fy alnhayt، en lm tkn kzlk، ftlk lyst alnhayt
 • als3adt kُlha fy an ymlk alrgl nfsh، wal48awt klha fy an tmlkh nfsh
 • s2l aleskndr: lm tkrm m3lmk fw8 kramt abyk؟ f8al: en aby sbّ 7yaty alfanyt wm3lmy sbّ 7yaty alba8yt‏
 • yُ7ka enّ alehmaَl mَ8brt matt 3laَ a3tabha mَlayyn al7َkayat
 • la tt5yl kl alnas mَla2kt ftnhar a7lamk، wla tg3l th8tk bhm 3mya2، lank sَtbky 3la szagtk
 • alm36y alman3: hw alzy a36a kl 4y2، wymn3 al36a2 3n mn y4a2 abtla2 aw 7mayt
 • ba23 al3sl ysal ba23 al5l، ma bal alnas y4trwn mnk wytrkwnny؟ fَrَdَ، ana aby3 al5l blsan mn 3sl wantَ tby3 al3sl blsan mn 5l !! emtlk alnas ba5la8k
 • eza lm t’93 amamk ahdafaً wa’97t، fla tlwmn ela nfsk 3la 3dm blw’3k lay 4y2
 • a’3ar mn klmaty 7ynma ahdyha lk ft3gbk klmaty wla a3gbk ana
 • 8ـd yـra alnas algr7 alـzy fy rasـk wlkـnhm la y43ـrwn balalـm alـzy t3anـyh
 • en alabtsamt la tklf 4y2aً، wlknha t3ny alkthyr
 • kn m3 allh ykn m3k kl 4y2
 • al3lm thlatht a4barfmn d5l fy al4br alawl tkbr، wmn d5l fy al4br althany twa’93، wmn d5l fy al4br althalth 3َlِmَ anh la yَ3lm
 • als3adt hy 3ndma ytwaf8 fkrk w8wlk wf3lk
 • hlmwa ya a97ab nmr7 flys fy al7yat af’9l mn 9dy8 ysal 3nk wy8f bgwark w8t alm7n fag3l l9dy8k w8taً mn 7yatk al4a’3lt bal93ab wan3m bdf2 al7b al9ad8
 • alwrwd 7yat alm7byn fa7r9 3la a8tna2 wrdk alby’9a2
 • lyst alal8ab hy alty tksb almgd bl alnas mn yksbwn alal8ab mgdaً
 • mn agml alabtsamat alty tmn7na als3adt al78y8yt abtsamat ala6fal ffyha aml wbha bra2t la y’9ahyha ay abtsamt f7afz 3la al6fl bda5lk ky tn3m balat9al 6ylt 7yatk
 • la tُ7awl alent9ar fy kl al5lِafat fa7yanًa ksb al8lwb awla mn ksb almwa8f، wla t7r8 algswr alty 8mt b3bwrha frbma t7tagha ll3wdt ywmaً ma
 • kl 4y2 ybda 9’3yraً thm ykbr ela alm9ybt fenha tbda kbyrt thm t9’3r
 • 5yr llensan an yndm 3la ma f3l، mn an yt7sr 3la ma lm yf3l
 • en 5fty f8danh la tbal’3y fy ahtmamk lh fytmrd!
 • ktman alasrar ydl 3la gwahr alrgal wkma anh la 5yr fy anyt la tmsk ma fyha fla 5yr fy ensan la yktm sraً
 • wrdt wa7dt lensan 3la 8yd al7yat af’9l mn ba8t kamlt 3la 8brh
 • alensan dwn eyman w74 fy 86y3 la yr7m
 • la tb3thr zkryatk hna whnak، fenk sَtgd mn yَ7tfz bma’9yk 7ta y3adyk!
 • lys 3la almr2 7rg mn ale3traf b562h، fhza y3ny 8wlh bklmat a5ra anh alywm akthr 7kmt mma kan balams
 • 34 wtnfs wa’97k ll7yat flys af’9l mn altfa2l walaml fy hzh al7yat
 • 5l8na ln3mr alar’9 wlys alt3myr bal3bws wal’9gr fa7r9 3la al3ml walt3myr wag3l mn tfa2lk m9ba7 y’9y2 fy zlmt allyl
 • 3lyk an tkwn kalsl7fat fy al6ry8 al97y7 3la an tkwn ‘3zalaً fy al6ry8 al56a
 • a6l8 m4a3rk lgmal al7yat f7yatna 89yrt wla ygb an n’9y3 l7zat fy altfkyr fy al8yl wal8al d3 al5l8 ll5al8 wam4y m6m2n byn alanam
 • lys kl 459 t5srh y3tbr 5sart، a7yanaً ykn mksbaً
 • als3adt hy an y8al asmk fy d3a2 a7dhm kl ywm want la t43r
 • thlatht ‘9ywf yatwn bla mw3d msb8: al7b، wal7z، walmwt
 • alzakrt la‌ t7tfِzُ balwgwh، b8drِ ma tَ7tfِzُ balmwa8f
 • al7yat mly2t bal7gart fla tt3thr bha، bl agm3ha wabnِ bha slmaً t93d bh n7w alnga7
 • mn a7b allh، raa kl 4y2 gmylaً
 • a9br 8lylaً fb3d al3sr tysyr wkl amr lh w8t wtdbyr
 • yـa hـmـwmـy a5ـfـ’9y 9ـwtـk 8lylaً la aryـd an yـsmـ3k a7ـd ‘3ـyـry argwky la tـfـ’9ـ7ـy kـzbـy …fـanـa a8ـwl da2ـma anna bـ5ـyـr
 • lst 3َdym alr7mt lkn a8fltُ mَlga almt4rdyـn fy 8lby
 • ttw8f als3adt 3la ma tst6y3 e36a2h la 3la ma tst6y3 al79wl 3lyh
 • e3rf an hnak 6ry8tan lykwn ldyk a3la mbnaema an tdmr kl almbany mn 7wlkaw tbny a3la mn ‘3yrka5tr da2maً an tbny a3la mn ‘3yrk
 • ale7t4am mfhwm la y8t9r 3la almlabs f86، fhnak ’97kt mُ7t4mt، whnak m4yt mُ7t4mt، whnak slwk mُ7t4m، whnak a5la8 mُ7t4mt
 • ma agml al’97kat 7yn tkwn m3 mn n7b fhy l7zat sry3t mhma 6alt bha alsa3at
 • al’3ayt tbrr alwsylt
 • a3rf an mfta7 alf4l hw m7awlt er’9a2 kl 459aً t3rfh
 • la tfkr fy alma’9y wla tt3l8 b4y2 bh، lanh lw kan 5yraً lzl m3k 7ta alan
 • mfta7 alf4l hw m7awlt er’9a2 kl 459 t3rfh
 • al’3yab yg3l al8lwb akthr wl3aً
 • e7sank ll7rّ y7rkh 3la almkafat we7sank ela al5sys yb3thh ela m3awdt almsalt
 • mn al78a28 althabtt ank tst6y3 an tng7 bsr3t wbaf’9l 6ry8t، 3ndma tsa3d ala5ryn 3la alnga7
 • eza kant lk zakrt 8wyt wzkryat mryrt fant a48a ahl alar’9
 • a3lm enk ly wa3lm an ma nmr bh hw mgrd ftrat mn al3bws wth8ty brby tg3l mn 8lby m6m2n f3d sry3aً wla t’3b fy 8lby almtym bk la yst6y3 alfra8
 • mn yd3w alhm yaty wmn yd3w als3adt t7’9r fa7r9 mn th8l ‘9yf alhm، astglb als3adt waltfkyr aleygaby wd3 altfkyr alswdawy flys balhm swa almr’9 wlys bals3adt ela al97t
 • almwt ln yntzr est8amtk، est8m wentzr almwt
 • a9br lkl mُ9ِybtٍ wtgld wa3lm ban aldhr ‘3yr mُ5ld
 • lsan al3a8l wra2 8lbh w8lb ala7m8 wra2 lsanh
 • e3lm anh la t78y8 ll6mw7at dwn t3b wm3anat
 • 5a6b alnas 3la 8dr 38wlhm
 • la t7zn ya 9dy8y en 9adfk alhm fant fy dnya alkbd wal48a2 w34 7yatk bbsa6t wla tg3l alabtsam yfar8 4fahk fy al’97kat hy 8atlt alhm
 • lys mn alwagb 3lyna egbar alnas 3la 7ُbّnaf 8lyl mِn ala5la8 tmthl kthyraً mn al7b
 • ntm4a swyaً t7t ‘9w2 al8mr wy9b7 al9ba7 wt4r8 al4ms fay lyl swf ylyh nhar f86 a9br wtfa2l wkn wath8aً ballh tgd al5yr wtgd alnwr
 • 3la 8dr l7afk md rglyk، r7m allh amr2 3rf 8dr nfsh
 • abtsm ll7yat fma hy 7yatna ela sa3at bsy6t w la t7ml lha hm 6alma hnak rb al3almyn
 • nmr mftrs amamk 5yr mn z2b 5a2n wra2k
 • als3adt t9adm alr’3bat wlys ansgamha
 • la tkn k8mt algbl tra alnas 9’3araً wyraha alnas 9’3yrt
 • 3ndma tُd5l als3adt ela 8lwb ala5ryn st3rf als3adt 3nwank
 • la t7awl an tg3l mlabsk a’3la 4y2 fyk 7ta la tgd nfsk ywmaً ar59 ma trtdyh
 • ma yaty bshwlt yzhb bshwlt، ma tglbh alrya7 ta5zh alzwab3
 • als3adt t3tmd 3la nw3yt afkark
 • eza a7bk mlywn fana m3hm weza a7bk wa7d fhw ana weza lm y7bk a7d  fa3lm anny mt
 • la tb7th 3n s3adtk fy ala5ryn wela stgd nfsk w7ydaً w7zynbl eb7th 3nha da5l nfsk wst43r bals3adt 7ta lw b8yt w7ydaً
 • la t’9rk tfsyrat ala5ryn tgah t9rfatklw e4thwa gmّlwhawlw e4thwa 8bّ7wha
 • 8al a7d al7kma2 labnh fy mw3zt: ya bny eza ardt an t9a7b rglaً fa’3’9bh  fen an9fk mn nfsh fla td3 97bth  wela fa7zrh
 • la t8m bala3tyad 3la al4kwa fyzdad hmk، wlkn a3tَd 3la al7md tzdad s3adtk
 • 8al eblys: 3gbt lbny adm y7bwn allh wy39wnh wyb’3’9wny wy6y3wny
 • als3adt hy al’3b6t alty ndrkha 7ynma nt7rr mn 3bwdyt alahwa2 wmn al5rafat wala7kam almsb8t
 • ala8rbwn awla balm3rwf
 • ma ktb mn aglk swf tnalh r’3m ’93fk، wma lm yktb mn aglk fln tnalh r’3m 8wtk
 • als3adt hy a3zm al5yrat
 • b3’9 alb4r la yt’3yrwn abdaً mhma f3lt، lzlk la trh8 nfsk، wla t’9y3 w8tk m3hm
 • lys kl ma y8al yst78 altfkyr walrd، lzlk 8m bala3tyad 3la altgahl
 • a9d8 al7zn، abtsamt fy 3ywn dam3t
 • 3gbt 3la anas trmy a7malaً 3la alzmn wnsyt enha mn tg3l alzmn kabws aw nsym fy al9yf
 • mn kl 34rt fy al3alm al3rbyhnak wa7d y3ml be5la9 wethnan y4krwnh 3la 3mlh wthlatht y4kkwn fy nwayah warb3t yrddwn lh ywmyaً : ln tng7!
 • atdry ma m3na 8wl almzlwm “7sby allh wn3m alwkyl” ؟ ay anhُ n8l mlf al8’9yt mn alar’9 ela alsma2
 • rby hِb ly fَr7aً astn48h b3d 6wl e5tna8
 • als3adt t3tmd 3lyna n7n
 • hkza hy al7yat la albdayat alty ntw83ha wla alnhayat alty nrydha
 • w’9w7 al’3ayt 3nd alensan ysbb lh ala6m2nan wy2dy ela als3adt
 • mـa agmــl altfـــــa2l wan nbda ywmnـــــــa bebtـsamt m4r8t
 • la tt5yl kl alnas mla2kt ftnhar a7lamk wla tg3l th8tk bhm 3mya2، lank stbky 3la szagtk
 • enّ al6fwlh ftrt mn al3ُmr yَ3y4 bha alensan 3la 7ِsab ‘3yrh
 • maza stf3l 7ynma ykwn al459 alw7yd al8adr 3la ms7 dmw3k، hw mn g3lk tbky
 • ‘3l6ty any 3lmtk an 8lby mn zgag wma dَryt anh ‘3yry 3lّmk rَmy al7gr
 • sُ2l a7d al7kma2: ay 3z ykwn balzl mt9laً f8al al3z fy 5dmt alsl6an
 • en als3adt alb4ryt altamt tkmn fy r2yt algwhr alelhy
 • al9da8t kalmzlt klma a4td alm6r azdadt al7agt lha

 

فمثلا في الألعاب الألكترونية لا توجد اللغة العربية و تتميز بعض هذه الألعاب بأنك يمكنك اللعب مع أصدقائك من خلال الإنترنت ولكي تتواصلون كتابيًا فيما بينكم و لغتك الإنجليزية ليست جيدة فحتما ستلجأ للفرانكو.

ومؤخرا بدأت معظم الأجهزة الألعاب الحديثة ووسائل التواصل الإجتماعي دعم اللغة العربية فأصبح لا حاجة للفرانكو الآن ، لكن لازال بعض الناس يستخدمونه في كتابتهم لا نعلم إن كان كسلا للكتابة باللغة العربية أم  لا يحبون استخدام لغتهم الأم ؟

كيف تكتب ‘فرانكو’ 

كتابة الفرانكو ليست شاقة  بل في غاية السهولة فإن كنت تعرف الحروف الإنجليزية  فستقرأ الفرانكو بسهولة ؛ ولكن ستجد بعض العقبات مثل بعض الأرقام (7,5,3,8,9) في الكلمات  وتلك الأرقام تعبر عن الحروف العربية التي لا يوجد لها مقابل في اللغة الانجليزية مثل ( غ،ع،خ،هـ) فمثلا كلمة “حاجة” ستكتب “7aga” وعلى الرغم من عدم الحاجة إليه الآن إلا أن بعض الناس لازالوا يفضلون الكتابة باستخدام الفرانكو .

 

 

 

حالات واتس منوعة

أضف تعليق